s = synonym
m = misapplied
(eg. triandras)

Root
biotic
Bacteria
Chromista
Fungi
Plantae
Anthocerotophyta
Bryophyta
Chlorophyta
Glaucophyta
Marchantiophyta
Pinophyta
Spermatophytas
Tracheophyta
Hepaticaes
Protozoa