s = synonym
m = misapplied
(eg. triandras)

Root
biotic
Bacteria
Chromista
Bacillariophyta
Cryptophyta
Dinophyta
Haptophyta
Heterokontophyta
Fungi
Plantae
Protozoa