s = synonym
m = misapplied
(eg. triandras)

Root
biotic
Bacteria
Chromista
Fungi
Plantae
Anthocerotophyta
Bryophyta
Chlorophyta
Glaucophyta
Marchantiophyta
Pinophyta
Spermatophytas
Tracheophyta
Lycopodiophytina
Polypodiophytina
Polypodiopsida
Equisetidae
Equisetales
Equisetaceae
Equisetum
×mackaiis
×trachyodon
arvense
fluviatile
hyemale
mackaiis
trachyodons
Marattiidae
Ophioglossidae
Polypodiidae
Spermatophytina
Hepaticaes
Protozoa